h

Nog meer geld voor de centrumplannen? Grote schande!

13 november 2013

Nog meer geld voor de centrumplannen? Grote schande!

‘Het is een grote schande dat er nogmaals 2 miljoen aan de centrumplannen van Drachten worden toegevoegd’. Dat is de mening van de SP in de gemeenteraad van Smallingerland. De anders zo behoudende CDA kreeg het voor elkaar om 2 miljoen uit de eenmalige ruimte toe te voegen aan de eerdergenoemde centrumplannen.

Op dinsdag 12 november werd in een marathonzitting van 10 en half uur het beleidsplan(begroting) van de gemeente Smallingerland besproken. De begroting van 2014 is nog net sluitend. Die van 2015 en ook daarna voorziet al in tekorten op structureel niveau. De gemeente Smallingerland heeft op dit ogenblik 3,1 miljoen ruimte in de eenmalige middelen. Wie nu denkt, dat dit geld wel gespaard zou kunnen worden om de tekorten voor het eerste jaar op te vangen komt bedrogen uit.

Het centrum van Drachten is volgens het CDA en Christen Unie nog niet af. Er moeten een of meerdere panden aan de Zuiderbuurt aangekocht en vervolgens gesloopt worden om de “zichtlijnen”waar al jaren naar gevraagd wordt te bewerkstellingen. Steeds stuitte dit voornemen op verzet omdat het geld er niet zou zijn. Dinsdagavond rook het CDA haar kans en ging met gestrekt been voor de verzilvering van een lang gekoesterd ideaal. Een hoop gelobby leverde een breed palet van medestanders op die grofweg onderverdeeld kunnen worden als de rechtse en de christelijke partijen. Zelfs D’66 liet zich meeslepen in de plannen van de ontketende Piet Fortuin.

Vier partijen trokken in dit dossier gezamenlijk op ,te weten PvdA, SP, Groen Links en FNP. Zij gaven stuk voor stuk blijk van kritiek die er zo nu en dan niet om loog. SP fractievoorzitter Jos van der Horst was het met wethouder Ketelaar eens dat je niet zo maar out of the blue geld uit de hoge hoed kan toveren omdat er nu toevallig ruimte in de begroting is en dat bedrag kan wel eens oplopen naar 2 miljoen. “ Bovendien zul je dit geld de volgende periode maar nodig hebben om de oplopende tekorten in het minimabeleid te dekken” “ Dat wilt u toch niet op uw geweten hebben? ” beet de SP-voorman de CDA fractievoorzitter toe.

Na de tweede termijn bleef het CDA echter bij haar punt en dreigden de moties in stemming gebracht te worden. De collegepartijen voelden aan dat de verhoudingen in de coalitie wel eens behoorlijk onder druk zouden kunnen komen en trokken zich terug in de achterkamertjes.

Het resultaat was dat het CDA de moties aan hield en dat in plaats daarvan een amendement aan het beleidsplan werd toegevoegd, waarin 2 miljoen euro aan de centrumplannen wordt toegevoegd. De meerderheid van de raad ging vervolgens akkoord met het amendement en het beleidsplan. De fractie van de SP vond het ronduit stuitend dat de PvdA zich zo heeft laten inpakken door het CDA. “De moties waren al erg maar heeft men wel in de gaten dat een amendement veel meer impact heeft” vroeg de SP fractievoorzitter zich hardop af.

Het komt er in het kort op neer dat geld wat de gemeente over had nu gebruikt gaat worden in weer een bouwproject in het centrum van Drachten. In de loop der jaren zal moeten blijken of die 2 miljoen tekort gaat komen op sociaal dan wel minima beleid, waar de grootste klappen vallen in de bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte 2. “Het wordt nu tijd dat we niet denken in stenen en gebouwen maar eerst aan de mensen en het welzijn van de mensen denken” “Het is daarom voor de SP niet te verteren dat dit amendement is aangenomen” aldus Jos van der Horst. Om die reden stemde de fractie van de SP, maar ook Groen Links en FNP tegen het beleidsplan.

U bent hier