Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Smallingerland

Voor elkaar

SP verliest zetels

Door Jos van der Horst, lijsttrekker

Het was vier jaar geleden nog feest voor de SP Smallingerland met een verdubbeling van het aantal zetels (2 naar 4). Deze winst en goede inhoudelijke onderhandelingen leidde tot collegedeelname. Woensdagavond 21 maart was het ook feest maar dan vooral voor de ELP. Lokale partijen deden het overal in het land goed, maar de partij van Yntze de Vries presteerde bovengemiddeld. De SP moest de in 2014 gewonnen zetels weer inleveren en vervult daardoor in de vorming van een nieuw college een ondergeschikte rol.

Collegedeelname van de SP, de afgelopen periode, heeft veel opgeleverd. Er zijn grote stappen gezet om de zorg redelijk tot goed te laten regelen. Een gigantisch project nadat de zorg in 2014 over de schutting werd gekieperd door het rijk. Het is alleen jammer dat wij die klus niet kunnen afmaken.

Het draaide bij deze verkiezingen slechts om een ding en dat was het invoeren van een koopzondag. Een thema wat heel veel mensen aansprak bleek wel uit alle aandacht. De lokale partijen domineerden de discussie rondom dit onderwerp. Liever voerden wij het debat over wezenlijke zaken zoals: goede zorg, een goed sociaal vangnet, minimabeleid, aandacht voor onze jongeren en duurzaam & betaalbaar wonen. Thema’s waar de SP zich vooral sterk voor maakt.

In de publieke discussie rondom de koopzondag bleven wij eerlijk richting onze idealen, ondanks grote druk vanuit de samenleving. Wij hadden en hebben vraagtekens over de wenselijkheid van een 24/7 economie en maken ons zorgen over kleine ondernemers en personeel. Gelukkig waren 1903 stemmers dit met de SP eens en die wil ik graag bedanken voor het vertrouwen in onze partij. Wij zijn in de campagne heel dicht bij onze principes gebleven en daar ben ik best wel trots op, ondanks dit verlies aan zetels. De komende vier jaar zullen wij met volle overgave het volk weer dienen op straat en in de Raad van Smallingerland.

Een woord van dank is verschuldigd aan al die onvermoeibare strijders die het vuur uit de sloffen hebben gelopen om ons zichtbaar op straat te krijgen en te houden: Andre, Jamal, Ramon, Michiel, Geartsje, Diny, Ronald, Eva, Andries, Jan Boonstra, Jan Nieuwland, Judith, Mirjam, Jan van Dijk, Tjibbe, Dennis Meulman, Dennis van Leeuwen, Henk, Gjalt, Paulus, Harry, Jeroen, Aaron, Renny, Fenna, Susan, Hanneke, Ymelde, Machiel, Hillie, Gosse en iedereen die ik nog vergeten ben bedankt!

SP: Voor Elkaar!

Voor Elkaar

Als SP vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Smallingerland, ongeacht welke sociale achtergrond je ook hebt. We zien jammer genoeg steeds meer dat solidariteit in de samenleving verdwijnt. Bij keuzes maken wordt voorrang gegeven aan het eigen belang in plaats rekening te houden met een ander. Ik vind dat een slechte zaak, het sluit niet aan bij wat ons mens maakt. Wij zijn van nature sociale wezens. Waar de SP voor staat is dat we de verschillen tussen de mensen kleiner willen maken. Wij kijken verder, ieder mens telt mee.

In de gemeente maken wij keuzes die van invloed zijn op de woon-, werk- en leefwereld van mensen. Het hoort bij de menselijke waardigheid dat mensen zelf aan de knoppen kunnen zitten om hun woon-, werk- en leefwereld te kunnen verbeteren. Daarbij moeten we niet alleen luisteren naar de mensen die het hardst roepen of vooraan staan. Nee, ik vind dat wij ook op zoek moeten naar de mensen die je misschien minder snel hoort. Daarom vinden wij het zo belangrijk om bij mensen aan te bellen om hun verhaal te horen.

Zorg, wonen en werken blijven onverminderd thema’s waar wij ons sterk voor maken. Niet zo vreemd, omdat dit bij uitstek onderwerpen zijn waarbij onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit van toepassing zijn. Het zijn ook vraagstukken waarbij veel verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente.

Maar hoe regelen we goede zorg als mensen langer thuis wonen. Kiezen voor de goedkoopste aanbieder leidt tot uitholling van de kwaliteit van de zorg, maar heeft ook nadelige effecten voor de mensen die zorg leveren. Een zorgvraag is geen keuze! Of het gaat om jongeren of ouderen. Wij moeten een goed vangnet hebben om hierin te ondersteunen. Des te meer voor mensen die moeilijker mee kunnen komen. Gebiedsteams vormen hierin een goed middel als oren en ogen in de wijken en buurten. Hierdoor kunnen we problemen eerder signaleren en vroegtijdig hulp bieden. Daarbij moeten alle schotten verdwijnen. Vaak is er in een gezin met schulden, bijvoorbeeld, veel meer aan de hand en moeten de oplossingen samen gezocht worden waarbij de regie met nadruk bij het gezin ligt.

Een Leerwerkbedrijf geworteld in onze wijken, buurten en dorpen is in onze ogen onmisbaar. Samen met Caparis die het beschut werken voor mensen met een arbeidshandicap verzorgt moeten we een heel eind komen om mensen de waardigheid van het hebben van werk te geven. Een goed armoedebeleid past hier ook in. Zeker als we weten dat nog steeds een-op-acht kinderen in gezinnen opgroeien onder de armoedegrens. Ik wil benadrukken dat de gemeente weg moet blijven van het overdreven uitvoeren van de regeltjes en moet gaan voor mensgerichte oplossingen. Daar zetten wij ons voor in.

Een laatste uitdaging die ik wil benoemen is wonen. Natuurlijk gaat het er om dat er genoeg betaalbare sociale huurwoningen zijn voor starters, statushouders en andere bijzondere doelgroepen maar ook de opgave die in Parijs is afgesproken over de CO2 uitstoot is minstens zo belangrijk. Voor Smallingerland betekent dit dat uiteindelijk alle woningen en bedrijven in 2050 niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Belangrijk is dat wij oog hebben voor de betaalbaarheid van de oplossingen. Wij willen initiatieven van onderop door coöperaties te ondersteunen. Energieopwekking zal ook zichtbaar worden in de omgeving. Zonneparken, windmolens of mestvergisting, ook hier geldt dat we de omgeving aan de voorkant meenemen en de discussie aangaan over lusten en lasten.

Kortom ik ben er van overtuigd dat de SP oplossingen biedt om het voor de mensen en de mogelijkheden van mensen in Smallingerland nog beter te maken. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen. Voor zorg, voor werk en voor wonen. Met uw stem komt dat voor elkaar!

Jos van der Horst

Lijsttrekker/wethouder

 

Speerpunten

Goede zorg

Er zijn kwalitatief goede gebiedsteams, die mensen ondersteuning bieden bij (jeugd)zorg, werk en inkomen. Wij kopen zorg in op basis van kwaliteit en niet de laagste prijs.

Geen mensen aan de kant

Een gemeentelijk leerwerkbedrijf geeft iedereen de kans mee te doen en werk te vinden. Kinderen die opgroeien in armoede verdienen hulp.

Wonen duurzaam en betaalbaar

Geen gasaansluiting meer? Zeker, maar met aandacht voor huurders en mensen met een lager inkomen.

Smallingerland CO2-neutraal

Stimuleer de (energie)transitie van onderop, door ondersteuning van lokale coöperaties.

De omgeving is van iedereen

Zorg voor een schone en veilige omgeving. Geef ruimte voor initiatieven en betrek de inwoners vooraf bij gemeentelijk beleid.

 

Menswaardig meebesturen

SP Smallingerland is niet bang voor bestuursverantwoordelijkheid en heeft daarom de afgelopen vier jaar, dankzij uw steun, onze gemeente bestuurd. Bij de presentatie van het collegeprogramma vier jaar geleden kopte een oppositiepartij: ‘Dit lijkt wel een SP-programma!’ en dat is precies wat het was.

Wij hebben gestaan voor de grootste omvorming in de (jeugd)zorg en bijstand ooit, waarbij veel zorgtaken op het bord van de gemeente kwamen te liggen. Jammer genoeg ook met een fikse financiële korting. ‘Niemand tussen wal en het schip’ was ons credo en om deze belofte gestand te doen hebben wij bij de start van deze collegeperiode hiervoor een flinke financiële buffer van 7.5 miljoen gereserveerd.

Wij willen er zijn voor alle mensen en daarom is ons minimabeleid ruimhartiger geworden. Voorzieningen die het mogelijk maken dat onze inwoners, kinderen en ouderen op een volwaardige manier meedoen. Wij gaan uit van vertrouwen en daarom is het rechtmatigheidonderzoekformulier, het zogenaamde ‘Rofje’, voor bijstandsgerechtigden afgeschaft.

Wij wilden geen prestigeprojecten meer en die zijn er ook niet bijgekomen. Helaas zijn er wel kostenoverschrijdingen van prestigeprojecten uit vorige perioden, zoals de Drachtstservaart en de vernieuwbouw van de Lawei. Dit was een hard gelag, maar als enige partij waren wij vorige periodes altijd inhoudelijk kritisch tegen deze projecten.

Maar ook buiten de raad bleven we actief. We zijn begonnen met ‘openlucht spreekuren’ waarbij iedereen met ons van gedachten kon wisselen over ons functioneren en de gemeente. Tevens hebben we acties gevoerd samen met onze inwoners onder andere voor afsluiting van de Singels en tegen bodemonderzoek voor nieuwe gaswinning. Maar ook landelijke voor een betere zorg zonder marktwerking en tegen de bezuinigingen.

Maar waar we echt trots op zijn is dat de SP vier jaar lang heeft meebestuurd in Smallingerland en heeft bewezen dat ze dit kan. We hebben gezorgd dat onze coalitiegenoten zich van hun meest sociale kant hebben laten zien. Wij hebben bij al die honderden overleggen die gevoerd zijn geborgd dat alle besluiten zijn beoordeeld op: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat Smallingerland socialer is geworden.

Ramon Vos

Fractievoorzitter

1. Jos van der Horst

Lijsttrekker Jos van der Horst (60) is vier jaar wethouder, heeft vier jaar in de Staten gezeten en heeft acht jaar ervaring als Raadslid.

2. Ramon Vos

Nummer twee Ramon Vos (46) is 4 jaar fractievoorzitter, 10 jaar actief als raads- en commissielid en is ondanks zijn drukke baan in de milieutechnologie ook veel met acties op straat te vinden.

3. Jamal al Sari

Op drie staat Jamal al Sari (50). Hij is in 1999 vanuit Irak naar Nederland gevlucht. Hij is nu 10 jaar buschauffeur in Drachten en weet mensen heel goed met elkaar te verbinden.

4. Eva Niën

De vierde plek is voor Eva Niën (47). Zij is al jaren actief voor de SP en stond in 2010 en 2014 ook al op de lijst. Haar werk bestaat uit het begeleiden van mensen met een gedragsstoornis.

5. Michiel Schrier

Michiel Schrier (45), gedeputeerde voor de SP in Fryslân sinds 2015, staat op nummer vijf. Daarnaast brengt ook hij 8 jaar Raadservaring mee en zit hij in het bestuur van de afdeling.

6. Ronald van der Molen

Op zes staat zelfstandig ondernemer Ronald van der Molen (51). Hij is vooral actief bij ha&ie (winkeliersvereniging) en heeft een bestuursfunctie bij de Koninklijke Horecabond.

7. André van Leeuwen

Afdelingsvoorzitter André van Leeuwen (48) is de man op de zevende plaats. Andre kan gerust de duizendpoot van SP Smallingerland genoemd worden. De meeste acties beginnen bij hem.

Stem 21 maart SP!

Kort en Duidelijk
Programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen staan vaak vol met grote plannen en met punten waar de gemeenteraad helemaal niet over gaat. Dit doen wij anders. Hieronder vindt u ons programma; kort en duidelijk.

Praktisch en sociaal
Afgelopen vier jaar heeft de SP meebestuurt in onze gemeente. Met onze actieve leden, de raadsfractie en onze wethouder hebben wij deze taak uitgevoerd zoals je dat van SP mag verwachten; praktisch, benaderbaar en sociaal. Geen hoogdravende verhalen of prestigeprojecten, maar op een praktische manier problemen oplossen. Zo is Smallingerland in kleine stapjes steeds menselijker en socialer gemaakt. Wij willen hier graag mee doorgaan in de volgende raadsperiode en uw stem kan dat mogelijk maken. Stem daarom op 21 maart op de SP!

Zorg

Bij de inkoop van zorg moet de gemeente niet alleen kijken naar de laagste prijs, maar ook naar de kwaliteit. Door minder marktwerking in de aanbesteding krijgen we betere zorg en is er ook meer oog voor de mensen die werken in de zorg.

Onze drie gebiedsteams zijn de laagdrempelige ingang voor zorg die nodig is. Sleutelwoord daarbij is ‘samenkracht’ waarbij de zorgvrager en haar omgeving de regie in handen hebben. De gebiedsteams, waarin ook sociale zaken en de WMO-afdeling zijn geïntegreerd, werken niet vanuit het gemeentehuis, maar gaan in de wijken aan de slag. De hulpvraag moet zo laagdrempelig en in een zo vroeg mogelijk stadium aangepakt worden, beter voorkomen dan genezen. Huishoudelijke hulp (HH1) moet ook weer de eerste drie uur vergoed gaan worden.

Leerwerkbedrijf

De SP wil graag dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. Mensen die langdurig zonder werk zitten moeten weer aan de slag kunnen en deelnemen aan de maatschappij. Dit kan met een eigen Leerwerkbedrijf dat, in samenwerking met Caparis en de gebiedsteams, inwoners een waardevolle bijdrage laat leveren aan de samenleving en zorgt voor werkervaring. Hierbij worden de wijken en dorpen zeer nauw betrokken. Voor de deelnemers geldt dat dit werk wel wel lonen! Dus niet met behoud van uitkering. De SP wil ook in de toekomst beschutte werkplekken blijven bieden bij Caparis.

Het is belangrijk dat zowel werkende als niet-werkende armen mensen al in een vroeg stadium geholpen en begeleid worden. Hierdoor voorkomen we dat mensen terug moeten vallen op bijstand en/of grote schulden krijgen.

Duurzaamheid en Lokale Energiecoöperaties

De omslag naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van gas en olie is ingrijpend. Lokale energie coöperaties zijn een goede manier om deze omslag te maken. Dorpen en wijken worden uitgedaagd en geholpen om met plannen te komen om deze omslag te maken. De baten van de lokaal opgewekte energie komen ten goede aan de eigen omgeving. Ook zal energie zichtbaar (en soms hoorbaar) worden in het landschap. Dorpen en wijken houden op deze manier invloed over de eigen toekomst, maar ook die van hun omgeving.
Ook de grootschalige productie van elektriciteit of warmtenetten moeten inwoners aan de voorkant worden betrokken. Acceptatie en verdeling van lusten en lasten moeten zo vroeg mogelijk worden besproken.

De komende periode zal een start worden gemaakt om met onze inwoners te spreken over deze veranderingen. Uiteindelijk moet voor iedere woning, buurt, wijk of dorp een plan komen om de warmtevoorziening aardgasloos te maken.

Leefomgeving

Er moet meer aandacht besteed worden aan het onderhoud van de leefomgeving en groenvoorziening (meer groen, minder verstening). Een goed ingerichte omgeving is nodig voor klimaatadaptatie (meer groen, minder stenen), maar kan ook een bijdrage leveren aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. De SP ondersteunt initiatieven voor stadslandbouw, pluktuinen en biodiversiteit (braakliggende gronden inzaaien met kruiden en bloemen).

Openbaar Vervoer

Er moet een slimme combinatie gemaakt worden tussen het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Denk aan het combineren van WMO-vervoer met openbaar vervoer. Heel Smallingerland zou dan, ook in de daluren voor een minimale persoonlijke bijdrage, ontsloten kunnen worden. Maatschappelijk gezien levert dit meer solidariteit op want verschillende ‘groepen’ moeten we niet gescheiden houden, de samenleving dat zijn we allemaal.

Eigen Woningbouwcorporatie

De SP vindt dat de wachttijd van gemiddeld vijf jaar voor een woning voor jongeren veel te lang is. Door een eigen corporatie op te richten kan de gemeente zich focussen op kleinschalige en goedkope woningen, waar veel vraag naar is. Op dit moment zijn er teveel duurdere huurwoningen waar de woningbouwcorporaties geen verlies op willen nemen. Tevens kan er dan ook meer aandacht zijn voor alternatieve vormen van wonen (Tiny houses, woonwagens, duurzame concepten). 

Jongeren

De SP is voorstander van investeren in onze jeugd. De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) moet meer mogelijkheden krijgen voor het Straathoekwerk in de avond en de nachturen. De bus waarmee Straathoekwerk langs de jongeren gaat werkt goed. Een investering in meer bussen zou het jongerenwerk van de MOS beter maken.

In Smallingerland zijn er nog steeds kinderen die opgroeien in armoede. Speciale aandacht voor kinderen is, volgens de SP nodig, omdat alle kinderen gelijke kansen verdienen om zich te kunnen ontwikkelen. Om te voorkomen dat armoede niet hand in hand gaat met sociale uitsluiting moeten we ervoor zorgen dat deze kinderen (en hun ouders) kunnen blijven meedoen met sporten of andere activiteiten in onze gemeente.

Drugsgebruik en Softdrugs

Vooral in de parken in Smallingerland is er te veel drugsgebruik en wordt er gehandeld in drugs. Dat vinden wij onwenselijk. Straathoekwerk kan hier, richting de jeugd, een belangrijke rol in spelen. Er moet, meer dan nu, met het onderwijs samengewerkt worden om het dealen op en rond de scholen tegen te gaan.

De criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop moet opgelost worden door de levering van wiet te legaliseren en te reguleren. Alleen dan kan van overheidswege het gehalte van de verslavende stof in wiet naar beneden bijgesteld worden.

Nieuwe Smallingerlanders

De SP vindt dat er vol ingezet moet worden op de integratie van de mensen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. Samenwerking met alle betrokken partijen is daarbij cruciaal. Elke nieuwe inwoner van Smallingerland moet als het ware bij de hand gepakt worden om hem/haar een goede kans op een nuttige bijdrage aan onze maatschappij te geven. Het afglijden naar verveling en criminaliteit van vooral de jongeren moet te allen tijde voorkomen worden. De begeleiding van alle nieuwkomers start zo vroeg mogelijk al tijdens het verblijf op het AZC.

Veiligheid

Het landelijke regeerakkoord geeft aan dat er meer geld naar de politie gaat. In Smallingerland moet dit vertaald worden in meer wijkagenten. Hierdoor blijft de politie midden in de samenleving staan.

Openbaar Bestuur

Mensen moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk, buurt of dorp. Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren voordat er plannen worden gemaakt. Via loting kunnen er inwonerpanels samengesteld worden die samen met de gemeente om tafel kunnen om de plannen uit te werken. Door loting bereiken we dat iedereen een stem krijgt. Uiteindelijk moeten de inwoners samen met het bestuur de zeggenschap hebben over alles wat er speelt in hun buurt.

We stoppen met de Breeduit en geven meer ruimte aan onafhankelijke plaatselijke journalistiek om de politiek in Smallingerland te controleren.

Samenwerken met andere partijen kan waardevol zijn. In het verleden gebeurde dit vaak in een gemeenschappelijke regeling (bijvoorbeeld Caparis). Maar doordat de uitvoering in zo’n regeling juridisch gezien op afstand staat van de gemeente neemt de invloed van de gemeenteraad op haar eigen beleid af. Dat vinden wij geen goede zaak. Bij toekomstige samenwerkingen met andere gemeenten moet hier goed naar gekeken worden.

Communicatie

De communicatiemogelijkheden van inwoners met onze gemeente zijn verouderd en moeten verbeterd worden. Onze inwoners moeten voorop staan en dit kan mede door aan te sluiten bij de laatste digitale ontwikkelingen (blockchain). Daardoor kunnen inwoners samen met ambtenaren gezamenlijk werken in een dossier. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning of uitkering.

Koopzondag

De SP is bij uitstek de partij voor de kleine ondernemers. Hoewel we tegen de 24-uurseconomie zijn, waar er meer gewerkt moet worden voor minder geld, zullen we niet onze ogen sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer in Smallingerland een meerderheid van de (kleine) ondernemers en hun personeel voor de koopzondag is, dan is een zondagsopening voor een aantal keren per jaar bespreekbaar.

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website