h

Perspectiefnota

11 juli 2017

Perspectiefnota

Voorzitter,

Samen leven, samen werken is het uitgangspunt van het Collegeprogramma dat nu het laatste jaar in gaat. Hoewel wij de afgelopen jaren een paar goede stappen hebben gemaakt, zijn we er nog niet. Nog niet iedereen doet mee, leeft mee of werkt mee in Smallingerland. Sterker, het aantal mensen zonder werk groeit…

Om in ieder geval kinderen in onze gemeente zoveel mogelijkmee te laten doen zal de SP een motie over het kindpakketindienen om kinderen ook een mogelijke financiële drempel voor een bezoekje aan het theater, zwembad of bioscoop weg te nemen. We verwachten hier geen stormloop op en financieel kan dit uit ons eigen kind pakket of de Klijnsmagelden.

Het College streeft nog steeds naar het in evenwicht brengen van de kosten en het budget van de 3 decentralisaties binnen het Sociaal Domein zonder dat dit te koste mag gaan aan de kwaliteit van de zorg die onze inwoners nodig hebben. 

De SP vraagt zich af of er €2,3 miljoen op het gehele Sociaal Domein “inverdiend” kan worden. Wij hebben nog wel veel geloof in preventiemaatregelen en het in vroegtijdig stadium ontdekken van daar waar hulp nodig is. 

Van ons veranderbudget is nog 6.5 miljoen over. Dit budget was bedoeld dat mensen niet tussen wal en het schip zouden vallen en voor de transformatie. Wij zijn er trots op dat ons college behoedzaam met dit geld omgaat. De SP vindt het ook goed dat voor de verdere transformatie en innovatie bij de decentralisaties en de ontwikkelingen bij de gebiedsteams eenmalig bedrag gereserveerd blijft die laagdrempeligbeschikbaar is.

We vinden het een goede stap dat we van 27 naar 200 zorgaanbieders gaan. Natuurlijk zal hierdoor in ons huis aan contract beheer extra werk gevergd worden hebben, en zal door extra specialistische zorg de zorgkosten eerst stijgen, maar er zal meer keus voor de zorgvragers, en er kan beter maatwerk daardoor betere zorg geleverd worden: op lange termijn levert dit een kostenreductie daarvan zijn we overtuigd. Maar dat is financieel, dat het verbetering is voor alle betrokkenen is, dat staat vast, en dat gaat direct in.

Het College geeft aan dat er ook zonder inverdienen/bezuinigingen een overschot van €1,5 miljoen zal zijn voor overige ontwikkelingen, risico’s en andere wensen. Terwijl de geformuleerde ambities dan al financieel afgedekt zijn.

Wij roepen het College dan ook op om voorzichtig met kortingen op de verschillende sectoren van het Sociaal Domein om te gaan. Soms maak je meer kapot dan je lief is, ook bij goedbedoelde herstelwerkzaamheden!

De SP zal mede daarom een motie indienen de pilot positieve benadering schuldhulpverlening welke het college voorstelt voor het gehele sociale domein van toepassing te laten zijn. Dit lijkt ons een goede manier om zonder grote financiële consequenties, wel de samenleving versterken. Maar hierover zullen wij nog contact opnemen met de PvdA.

De ELP zit nu te mopperen, omdat hun peperdure vaart nietvoldoende bootjes trekt en geeft hier ons college de schuld van omdat we te weinig aan marketing te doen. Maar misschien waren de verwachtingen van een overvolle haven en enorme inkomsten voor het centrum een beetje wishfull thinking?

Alhoewel een klein postje in de PPN, zijn wij er trots op dat wij als een van de weinige gemeenten in Nederland niet het aantal woonwagenplaatsen laat krimpen en zo een sterfhuisconstructie handhaven, maar dat wij juist het aantal standplaatsen voor woonwagenbewoners zullen laten uitbreiden.

Er zijn afgelopen jaar wat belangrijke stappen genomen in belangrijke dossiers, zoals de peinder Meiden, de Alphahulpenin loondienst en ons Zwembad, maar we zijn zeker niet verlost van alle uitdagingen de komende tijd. Beheer en onderhoud van kapitaal goederen, Caparis, de ontwikkelingen mbt Laweien natuurlijk de transformatie zullen ons de komende tijd voldoende uitdaging gaan geven.

Daarbij willen we ieder veel succes wensen,

Namens de SP,

Ramon Vos

U bent hier