h

Team SP Smallingerland

27 november 2017

Team SP Smallingerland

Foto: Jos van der Horst / SP.nl

De top 7 van SP Smallingerland: Jamal Al Sari,Michiel Schrier,Jos van der Horst,Ronald van der Molen,Eva Nien,Ramon Vos en André van Leeuwen(v.l.n.r.). Voor het programma en de complete lijst moet u even verder lezen.

De complete kandidatenlijst van SP Smallingerland voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Deze lijst is vastgesteld door de SP-ledenvergadering op 20 november 2017:

 1. Van der Horst, J.B. Jos
 2. Vos, Ramon.H.
 3. Jamal Al Sari
 4. Niën, E.C.S. Eva
 5. Schrier, M. Michiel
 6. van der Molen, R.N. Ronald
 7. van Leeuwen, A. André
 8. Tuinstra, A. Andries
 9. Hazenberg, C.T. Tjibbe
 10. Nieuwland, J. Jan 
 11. Hendriks, D.J. Diny
 12. Ruchti, J Judith
 13. van Dijk , J.J. Jan 
 14. Baron-Nijboer, G. Geertje

Het Verkiezingsprogramma zoals vastgesteld op 20 november 2017 in dezelfde ledenvergadering: 

 

Kort en Duidelijk

Programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen staan vaak vol met grote plannen en met punten waar de gemeenteraad helemaal niet over gaat. Dit keer willen wij dit anders doen. Hieronder vindt u ons programma kort en duidelijk. Wilt u meer weten dan kunt u ons mailen, bellen of ons bereiken via onze webpagina. Op deze pagina vind u meer informatie over onze standpunten en activiteiten.

 

Praktisch en sociaal

Afgelopen 4 jaar heeft de SP mee bestuurd in onze gemeente. Met onze actieve SP-ers, de SP fractie in de raad en met onze wethouder hebben we deze taak uitgevoerd zoals je dat van SP-ers mag verwachten. Praktisch, benaderbaar en sociaal. Wij wilden niet dat we in onze gemeente meedoen aan hoogdravende verhalen of aan prestige projecten. We lossen op een praktische manier problemen op en hebben Smallingerland in kleine stapjes steeds menselijker en socialer gemaakt. Wij willen hier graag mee doorgaan in de volgende raadsperiode en met een stem van u maakt u dat mogelijk. Stem daarom op 21 maart op de SP!

 

Onze speerpunten

 • Iedereen in Smallingerland heeft recht op een menswaardig bestaan met de daarbijbehorende basisbehoeften.
 • Investeren in mensen en de mogelijkheden van mensen.
 • Inwoners in Smallingerland krijgen meer te zeggen over hun eigen leef, werk- en woon omgeving.
 • De zorg is een recht, geen gunst.
 • Duurzaam wonen moet voor iedereen bereikbaar zijn.

 

 

 

 • Openbaar vervoer

Er moet een slimme combinatie gemaakt worden tussen het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. Denk aan het combineren van WMO vervoer met openbaar vervoer. Heel Smallingerland zou dan, ook in de daluren voor een minimale persoonlijke bijdrage ontsloten kunnen worden. Maatschappelijk gezien levert dit meer solidariteit op want verschillende ‘groepen’ moeten we niet gescheiden houden, de samenleving dat zijn we allemaal. 

 

 • Zorg

Bij de inkoop van zorg moet de gemeente niet alleen kijken naar de laagste prijs, maar ook naar de kwaliteit. We willen minder marktwerking en meer kijken naar de kwaliteit van de zorg. Dit is niet alleen goed voor de kwaliteit van de zorg, maar ook voor de mensen die werken in de zorg.

 

 

 

Onze 3 gebiedsteams zijn de laagdrempelige ingang voor zorg die nodig is. Sleutelwoord daarbij is "samenkracht" waarbij de zorgvrager en haar omgeving de regie in handen hebben. De 3 gebiedsteams waarin ook sociale zaken en de WMO afdeling zijn geïntegreerd gaan uit het gemeentehuis, in de wijken aan het werk. De hulpvraag moet zo laagdrempelig en in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsteams neergelegd worden, beter voorkomen dan genezen. Huishoudelijke hulp (HH1) moet ook weer de eerste 3 uur vergoed gaan worden.

 

 • Communicatie 

De communicatie mogelijkheden met onze gemeente moet op de huidige stand der techniek gebracht worden. De dienstbaarheid van deze gemeente moet ontwikkeld worden naar de inwoners toe en dit kan mede door digitale ontwikkelingen. De manieren om te communiceren en het behandelen van dossiers zou digitaal in een interactief systeem kunnen. Het systeem moet gemoderniseerd worden waar zowel inwoners maar ook ambtenaren gezamenlijk kunnen werken in een dossier.

 

 • Leerwerk bedrijf

De SP wil graag dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving. De SP wil graag dat mensen die langdurig zonder werk zitten weer aan de slag kunnen en deelnemen aan de maatschappij. Dat kan maar op één manier: Ons eigen leerwerkbedrijf, dat in samenwerking met Caparis vooral in wijken dorpen inwoners aan de nodige werkervaring helpt voor hun toekomst. Uiteraard worden de mensen in de wijken en dorpen zeer nauw betrokken bij het Leerwerkbedrijf. Dit werk moet wel lonen! De SP wil koste wat kost beschutte werkplekken blijven bieden bij Caparis.  

 

Ons eigen leerwerk bedrijf moet natuurlijk kleinschalig beginnen en daarna groeien. Naast Caparis en ons leerwerkbedrijf spelen ook de gebiedsteams een belangrijke rol om ook te kijken waarom mensen aan de kant staan. Mensen binnen het Leerwerkbedrijf leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Dit werk moet wel lonen en er niet toe leiden dat mensen op bijstandsniveau aan de slag gaan. De mensen moeten al in een vroeg stadium (b.v. wanneer iemand met huidige beroep of gedwongen ZZP te weinig inkomsten kan genereren om in onderhoud te voorzien) geholpen kunnen worden in begeleiding naar werk d.m.v. scholing. 

Hierdoor zou je kunnen voorkomen dat mensen terug moeten vallen op bijstand en/of schuldenproblematiek. 

 

 • Eigen woningbouwcorporatie. 

De SP vindt dat de wachttijd van gemiddeld vijf jaar voor een woning voor jongeren veel te lang is. Door een eigen corporatie op te richten kan de gemeente zich focussen op kleinschalige en goedkope woningen waar veel vraag naar is. Op dit moment zijn er teveel duurdere woningen waar de corporaties geen verlies op willen nemen. Tevens kan er dan ook meer aandacht zijn voor alternatieve vormen van wonen ( Tiny houses, woonwagens, duurzame concepten). 

 

 • Jongeren

De SP is voorstander van het investeren in onze jeugd. VOORBEELDEN? De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) moet meer mogelijkheden krijgen voor het Straathoekwerk in de avond en de nachturen. De bus waarmee Straathoekwerk langs de jongeren gaat werkt goed, maar vinden wij niet voldoende. Een investering in meer bussen zou het jongerenwerk van de MOS beter maken. 

 

 

 • Veiligheid

Het regeerakkoord geeft aan dat er meer geld naar de politie gaat. In Smallingerland moet dit vertaald worden in meer wijkagenten. Hiermee blijft de politie midden in de samenleving staan.

Drugsgebruik en softdrugs

Vooral in de parken in Smallingerland is het drugsgebruik buitenproportioneel. De SP stelt voor hier middels Straathoekwerk intensiever op te controleren en vinger aan de pols te houden door meer bussen van Straathoekwerk te laten rijden i.p.v. die ene die er nu rijdt. 

De criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop moet opgelost worden door de levering van wiet te legaliseren en te reguleren. Alleen dan kan van overheidswege het gehalte van de verslavende stof in wiet naar beneden bijgesteld worden. Er moet meer dan nu met het onderwijs samen gewerkt worden om het dealen op en rond de scholen tegen te gaan. 

 

 • Openbaar bestuur

Mensen moeten meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk, buurt of dorp.  Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren voordat er plannen worden gemaakt. Via loting kunnen er inwonerpanels samengesteld worden die samen met de beleidsmakers om tafel kunnen om de plannen uit te werken. Door loting bereiken we dat iedereen een stem krijgt. Uiteindelijk moeten de inwoners samen met het bestuur de zeggenschap hebben over alles wat er speelt in hun buurt.

We stoppen met de Breeduit en geven meer ruimte aan onafhankelijke plaatselijke journalistiek om de politiek in Smallingerland te controleren. 

Samenwerken met andere partijen kan waardevol zijn. In het verleden gebeurde dit vaak in een gemeenschappelijke regeling (GR). Hierdoor neemt de invloed van de gemeente(raad) op haar eigen beleid af. Dat vinden wij geen goede zaak. Bij toekomstige samenwerkingen met andere gemeenten moet hier goed naar gekeken worden. 

 

Duurzaamheid en lokale energiecoöperaties

De omslag naar een samenleving die niet meer afhankelijk is van gas en olie is ingrijpend. Energie wordt zichtbaar in het landschap. Lokale energiecooperaties zijn een goede manier om deze omslag te maken. Dorpen, wijken buurten worden uitgedaagd en geholpen om met plannen te komen. Hiermee houden zij invloed over de eigen toekomst, maar ook die van hun omgeving. De baten van de lokaal opgewekte energie komen ten goed aan de eigen omgeving.

Ook bij grootschalige opwek van elektriciteit of warmtenetten moeten inwoners aan de voorkant worden betrokken. Acceptatie en verdeling van lusten en lasten moeten zo vroeg mogelijk worden besproken.

De komende periode zal een start worden gemaakt om met onze inwoners te spreken over deze transitie. Uiteindelijk moet voor iedere woning, buurt, wijk of dorp een plan komen om de warmtevoorziening aardgasloos te maken. 

 

 • Koopzondag 

De SP is bij uitstek de partij voor de kleine ondernemers. Hoewel we tegen de 24 uurs economie zijn, waar er meer gewerkt moet worden voor minder geld, zullen we niet onze ogen sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer in Smallingerland een meerderheid van de (kleine) ondernemers en hun personeel voor de koopzondag is, dan is een zondags opening voor een aantal maal per jaar bespreekbaar.

 

 • Leefomgeving

Er moet meer aandacht besteed worden aan het onderhoud van de leefomgeving en groenvoorziening (meer groen, minder verstening). De SP ondersteunt initiatieven voor stadslandbouw en pluktuinen (braakliggende grond zou gewoon ingezaaid moeten kunnen worden met kruiden en bloemen).

 

 • Nieuwe Smallingerlanders: De SP vindt dat er vol ingezet moet worden op de integratie van de mensen die een verblijfsvergunning gekregen hebben.  Samenwerking met alle partners in de keten is daarbij cruciaal. Elke nieuwe inwoner van Smallingerland moet als het ware bij de hand gepakt worden om hem/haar een goede kans op een nuttige bijdrage aan onze maatschappij te geven. Het afglijden naar verveling en criminaliteit van vooral de jongeren moet te allen tijde voorkomen worden. De begeleiding van alle nieuwkomers start zo vroeg mogelijk al tijdens het verblijf op het AZC. 

 

Onze belangrijkste uitgangspunten 

Onze standpunten die we hierboven hebben neergezet komen niet zomaar uit de lucht vallen. Zo vloeien voort uit de drie uitgangspunten die het fundament vormen onder alle ideeën van de SP. Deze uitgangspunten zijn:

 

Menselijke waardigheid

Ieder Mens moet bestaanszekerheid hebben en het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving en een eerlijke kans om, met respect voor anderen, zijn persoonlijke geluk na te streven

 

Gelijkwaardigheid

Alle mensen zijn gelijkwaardig. De een is nooit meer dan de andere.

 

Solidariteit

De mogelijkheden die mensen hebben, verschillen sterk. Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier