h

Raad volgt SP: Mensen met een arbeidsbeperking werken niet onder het minimumloon!

11 juli 2018

Raad volgt SP: Mensen met een arbeidsbeperking werken niet onder het minimumloon!

Foto: VGN / VGN

De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdag 10 juli unaniem een motie van de SP aangenomen waarin zij zich uitspreekt " het plan van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie onwenselijk te vinden" Tevens roept de Raad het college op om er bij het kabinet op aan te dringen dat dit plan van tafel moet. 

Initiatiefnemer Jos van der Horst is blij en opgelucht dat deze motie nog voor het zomerreces door de Raad is aangenomen. " Voor de meest kwetsbare burgers van deze gemeente moet het wel duidelijk zijn dat wij hier als volksvertegenwoordigers een stokje voor moeten steken" 

Feit blijft wel dat dit plan nog steeds een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, ondanks de motie van de SP-Tweede Kamer fractie. Opmerkelijk in Smallingerland is de brede steun, dus ook van regeringspartijen CDA, CU, VVD en D66, voor deze motie. 

Motie Vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering bijeen op dinsdag 10 juli 2018,

Constaterende dat:

 • het kabinet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt het instrument loonkostensubsidie wil vervangen door loondispensatie, met als doel het werkgevers gemakkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
 • loondispensatie betekent dat een werkgever aan iemand met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mag betalen en deze werknemers vervolgens zelf moeten regelen dat hun loon wordt aangevuld door de sociale dienst tot maximaal minimumloon;
 • voor deze aanvullende uitkering de bijstandsregels gelden, waardoor zo'n 10% van de  werknemers, maar een 'half salaris' ontvangen, omdat zij een werkende partner hebben en als gevolg daarvan geen recht op een aanvullende uitkering hebben;
 • de uitvoering voor zowel betrokken werknemers als gemeentelijke sociale diensten door bevoorschotting en verrekeningen achteraf complex is;
 • betrokken werknemers bovendien geen pensioen- en WW-rechten opbouwen;
 • 60% van de jonggehandicapten in de Participatiewet ook op dit moment niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen, dat ook in de toekomst niet zal kunnen en met de plannen van het kabinet eeuwig tot bijstandsniveau worden veroordeelt;
 • ruim 70% van de werkgevers tegen het kabinetsplan is, onder andere omdat zij geen behoefte aan weer een nieuw instrument hebben en dat ook werknemersvertegenwoordigers, cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en deskundigen en het College voor de Rechten van de Mens zich inmiddels tegen het kabinetsplan hebben uitgesproken;
 • het plan van het kabinet zorgt voor tweederangs werknemers: de ene werknemer krijgt een CAO-loon, de ander loon en eventueel een aanvullende uitkering. Bovendien hebben arbeidsbeperkten geen recht op extra’s die andere werknemers wel krijgen zoals extra vakantiedagen of een dertiende maand.

Overwegende dat:

 • het wenselijk is dat ook de raad van Smallingerland zich uitspreekt over het plan van het kabinet, omdat het huidige plan forse gevolgen heeft voor al die mensen in Smallingerland die onder de doelgroep vallen, waaronder velen die een bijstandsuitkering ontvangen;

Spreekt uit dat:

 • het plan van het kabinet om loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie onwenselijk te vinden;

 Roept het college op om:

 • bij het kabinet er op aan te dringen dat de vervanging van loonkostensubsidie  door loondispensatie voor de meest kwetsbaarste burgers van Smallingerland , van tafel moet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jos van der Horst

SP

Reactie toevoegen

U bent hier