h

Perspectiefnota: weinig perspectief voor mensen

10 juli 2019

Perspectiefnota: weinig perspectief voor mensen

Foto: SP / SP Smallingerland

De vergadering van de perspectiefnota door de Raad van Smallingerland was van korte duur. Er waren 38 moties aangekondigd. De één nog kritischer dan de ander op de bezuinigingsvoorstellen voor de begroting van november. De lijn was overduidelijk en raadsbreed negatief. Daarom werd afgesproken dat er in september een gedegen integrale afweging gemaakt gaat worden met medeneming van alle in de moties vervatte voorstellen en inbreng van alle fracties. Hieronder de bijdrage in eerste termijn van de SP.

Voorzitter, het gaat goed met de economie, de werkloosheid daalt en de geluksindex slaat door naar algehele blijdschap.  Dat geldt niet voor iedereen blijkt uit deze Perspectiefnota. De gemeente Smallingerland staat voor een zware opgave, dat zegt u goed. Maar die opgave hebt u moeten aan zien komen. Immers een aantal partijen in dit college hebben landelijk aan de knoppen gezeten en ervoor gezorgd dat het met name in het zorglandschap eruit ging zien zoals het er nu uit ziet. 

De meer dan terechte conclusie is dan ook dat er te weinig geld naar de gemeente geschoven is om de decentralisaties tot een succes te maken. De gemeente zou het goedkoper moeten kunnen doen. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar waarom worden dan bijvoorbeeld goede en goedkopere initiatieven die meedenkende en betrokken burgers aandragen met de grond gelijk gemaakt? Ik doel dan op de initiatieven die via PGB voorstellen tot ons komen. 

Waarom heeft de cliënt weinig tot geen zeggenschap en waarom moeten bij tegenslag herschikkingen zoals u het noemt op het bordje komen van de mensen die het niet breed hebben of veel zorg nodig hebben? 

Waarom moeten de indicaties zorgvuldiger bekeken worden? Waarom moeten de beleidsregels weer ingevoerd worden en waarom moet daardoor het hek rond deze gemeente weer opgetrokken worden? Moeten mensen met chronische ziektes en aandoeningen steeds weer bewijzen dat ze chronisch ziek zijn? 

Staat u er wel eens bij stil dat door die indicaties hun aandoening eerder verslechtert dan verbetert? En wat kosten die herindiceringen dan wel niet als ik zie dat Carins, wat we al op afstand hebben gezet ook nog eens de herindiceringen Beschermd Wonen heeft uitbesteed. Wie verdient hier allemaal aan? 

Nu we het er toch over hebben: Waarom niet 2 miljoen in jeugd op een PM-post gezet? Als u er toch bijna zeker van bent dat onze kosten hoger zijn dan de grondslag van het rijk? Waarom de problemen niet neerleggen waar ze vandaan komen?

Uw redenering over de bezuinigingen op het sociaal domein en het versterken van het voorliggend veld deugen ook van geen kant. Waarom dan én herschikken op WMO en Jeugd en tevens een korting op de subsidie van onze welzijnsorganisatie MOS voor stellen? 

De fractie van de SP is van mening dat waar het vorige college breed heeft ingezet op de gezondheid en het welzijn van de mensen, dit nu weer grof wordt afgebroken. Waarom wordt er niet breed ingezet, samen met andere gemeenten, op een herschikking van WMO en Jeugdzorggeld door het Rijk? 

Blijkbaar heeft dit college niet in de gaten wat ze eigenlijk bezitten. Een organisatie die steeds beter vorm krijgt en waar het enthousiasme van af spat. Natuurlijk zitten er hier daar nog wat mensen niet goed op hun plaats. In 2018 scoorden we van de mensen een tevredenheidscijfer van 98 %. Misschien is dat wel mede te danken aan het slopen van het hek rond Smallingerland door het vorige college wat de voorzieningen betreft. 

Maar de fractie van de SP snapt best wel dat de ondernemers nu aan de macht zijn in dit college. Ondernemers hebben plannen en die worden in dit huis wel eens geweigerd op legitieme gronden. Kan het zo zijn dat dit college een soort “men vraagt en wij draaien” mentaliteit van onze medewerkers wil en dat daarom bijna 10 miljoen (inclusief verbouwing gemeentehuis) moet worden uitgegeven? 

Datzelfde geldt voor het zwembad, waarom zo duur? En wat is er toch met dat Veem pand? Waarom niet aan de Sportlaan? 

Dan het verlagen van het sociaal minimum van 115 naar 110% het afschaffen van de witgoedregeling en bijzondere bijstand. College, doe dit niet! U treft wederom de zwaksten in onze samenleving. 

De fractie van de SP zal komen met een drietal moties over het terughalen van ons geld bij het rijk, de OZB en de Legacy Culturele Hoofdstad 2018 en zal alle moties steunen die ingaan tegen de bezuinigingen op het Sociaal Domein. 

Tot slot moet dit college zich eens afvragen voor wie het er zit. Voor alle mensen of voor de ondernemers. Voor de bijstand of het casino. Voor het zwembad of de projectontwikkelaar. 

De SP hoopt dat deze Raad kiest voor de mensen in deze gemeente. De SP raadt de mensen in deze gemeente aan om vooral massaal naar belangrijke vergaderingen van de Raad te komen. Dan worden er nog wel eens voorstellen aangenomen waar de mensen qua welzijn en gezondheid veel belang aan hechten. Of het college die voorstellen uitvoert is jammer genoeg niet altijd zeker. 

Jos van der Horst, fractievoorzitter SP Smallingerland

Reactie toevoegen

U bent hier