h
Verkiezingsprogramma 2018-2022 SP Smallingerland

Verkiezingsprogramma

HET KAN BETER!

De nederlandse pdf versie van het:

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

SP SMALLINGERLAND

IT KIN BETTER!

De fryske pdf fersje fan it:

FERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018
SP SMELLINGERLAN

Onze speerpunten

Armoede is onacceptabel. Wij willen ruimhartige
en toegankelijke regelingen voor mensen die leven
rond het minimumniveau. Smallingerland 100% sociaal!

Het recht op (jeugd)zorg moet behouden blijven.
Zorg mag geen gunst worden.

Werk moet beloond worden volgens CAO-regels of
ten minste met het minimumloon. Geen verplicht
werken met behoud van uitkering.
Eerlijk loon voor eerlijk werk!

De menselijke maat is de schaal van de toekomst.
Wij investeren in de leefbaarheid en kwaliteit
Van buurten, in de stad en op het platteland.
Voorzieningen zoveel mogelijk dicht bij huis.

Voldoende betaalbare woningen, ook voor senioren,
In de buurt.

Een groene balans in Smallingerland. Wij zetten in
op diervriendelijkheid, duurzaamheid, natuurbehoud
en handhaving van milieuregels.

 

In onderstaand archief vindt u nog het
programma hoofdstukken:

1.Voorwoord
2.Sociale zaken
3.Gezondheidszorg
4.Onderwijs
5.Openbare orde en veiligheid
6.Werkgelegenheid
7.Openbaar bestuur
8.Milieu
9.Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
10.Verkeer en openbaar vervoer
11.Financiën

U bent hier