h
21 mei 2015

Michiel Schrier geinstalleerd als gedeputeerde

Foto: Rixt Jellesma / Kat in Nood

Op woensdag 20 mei is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Fryslân geinstalleerd. Voor de  SP neemt Michiel Schrier plaats in dit verder door CDA , VVD en FNP bemenste college. Het bestuur van de afdeling Smallingerland is bijzonder trots dat ze naast de eerste wethouder van Fryslân nu ook de eerste gedeputeerde mag leveren.

Lees verder
15 mei 2015

SP bestuurt mee in Fryslân! Kansen voor iedereen!

Foto: Marcel de Jong / Provincie Fryslan

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015–2019.  Fractievoorzitter van de SP Fenna Feenstra: “De visie van het akkoord sluit aan bij de kernwaarden van de SP “menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.”

Lees verder
1 mei 2015

Meester Auke is niet meer

Met groot verdriet moeten we deze week afscheid nemen van Auke Veenstra. Auke was van 2001 tot 2005 afdelingsvoorzitter van SP Smallingerland. Later is hij nog jaren voorzitter geweest van de toenmalige SP afdeling Noord Oost Fryslân.

Lees verder
22 april 2015

Openluchtspreekuur en 'Er is genoeg voor iedereen'

Aanstaande zaterdag staat de SP weer onder het carillon, tussen 11.00 en 15.00. Voor al uw vragen over de lokale politiek kunt u terecht bij het openluchtspreekuur met onze wethouder en raadsleden.

Foto: SP

Daarnaast gaan wij het publiek informeren over de ongelijkheid in Nederland. Meer informatie over deze actie is te vinden op: https://genoeg.sp.nl/

Lees verder
13 april 2015

De vijf plussen van een gemeentelijk leerwerkbedrijf

De afgelopen jaren heeft de SP in Smallingerland zowel gestreden voor een eerlijke vorm van re-integratie voor de uitkeringsgerechtigden als voor het behoud van de sociale werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten. De actie ‘eerlijk loon voor eerlijk werk’ en de vele activiteiten onder het motto ‘bestrijd de werkloosheid, niet de werklozen’, resulteerde vorig jaar in een door de SP ingediende motie waarin het college gevraagd werd om de haalbaarheid van de oprichting van een leerwerkbedrijf te onderzoeken. In het afgelopen half jaar is dit onderzocht door de gemeente en een extern adviesbureau en binnenkort komt ons college met een antwoord op de vraag of de oprichting van een Gemeentelijk Leerwerkbedrijf haalbaar is.Lees verder
24 maart 2015

SP vrijwilligers en stemmers bedankt!

Gefeliciteerd! Op 18 maart hebben we een geweldig resultaat behaald. De SP in Fryslan is van 3 naar 5 zetels gestegen. We zijn de grootste winnaar, geen enkele partij in Fryslan is er zo op voorruit gegaan. Hier mogen we met zijn allen enorm trots op zijn!
De leden en vrijwilligers van de afdeling Smallingerland hebben daar ook een mooie bijdrage aan geleverd. Jouw stem, jouw hulp aan de campagne of jouw overtuigend gesprek met je omgeving om op de SP te stemmen heeft ons groter en sterker gemaakt in Fryslân.

Foto: Jolanda van Overhagen / SP Opsterland
Bijna overal hebben vrijwilligers folders uitgedeeld of waren we op de markt of in de straten te zien. Van Ameland tot Wolvega, van Harlingen tot Bakkeveen. Wij willen jullie daarvoor enorm bedanken. Met jouw hulp hebben we dit mooie resultaat bereikt.
Met een grotere SP gaan wij ons de komende tijd 100% inzetten om deze provincie 100% sociaal te maken. Er is immers genoeg voor iedereen!Lees verder
20 maart 2015

Uitslag PS2015

Een prachtige uitslag voor de SP in Fryslân. Bijna 11% van de mensen heeft voor de SP gekozen. Met een  winst van 3 naar 5 zetels is de SP een grote winnaar in Fryslân. Die winst zetten we in voor een socialer en groener Fryslân. Ook in Smallingerland hebben we het goed gedaan: 13,7% heeft gestemd op de SP. Op twee partijen na haalden wij het meeste aantal stemmen binnen!

SP-stemmers bedankt!

Lees verder
17 maart 2015

Inloopavond huurverhoging

Foto: Michiel Schrier
In het kader van de actie huur te duur organiseerde de SP Smallingerland gisteravond een inloopavond. In twee jaar tijd zijn de huurprijzen landelijk met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met ingang van 1 juli kunnen de huren weer worden verhoogd. De afdeling van de SP in Smallingerland is benieuwd naar wat dit betekent voor de huurders in Fryslân.Lees verder
6 maart 2015

Motie Schrappen Ouderbijdrage Jeugd-GGZ

Sinds 1 januari 2015 moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) in een instelling of pleeggezin. Deze eigen bijdrage wordt via het CAK geïnd door de gemeente. De gedachte hierachter is dat ouders minder kosten maken wanneer hun kind buitenshuis wordt behandeld.

Lees verder
6 maart 2015

Vragen Mantelzorgcompliment

Foto: pdpics
Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld aan de wethouder over het mantelzorgcompliment. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop de gemeente haar blijk van waardering richting mantelzorgers gaat vormgeven. Lees verder

Pagina's